Home Page

ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อการจัดการองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในจังหวัดศรีสะเกษ มาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บนพื้นฐานเอกลักษณ์ทางชาติพันธ์ของจังหวัดศรีสะเกษ
- Sisaket Rajabhat University
# 1
แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ุ
แสดงข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ในทุกชาติพันธ์ุ
# 2
พิธีกรรมการรำผีฟ้า เป็นความเชื่อของชาติพันธุ์ลาวในการรักษาคนเจ็บไข้ โดยการรำอ้อนวอนและอัญเชิญผีฟ้าให้มาช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติ
ความเชื่อในการรักษาโรคในกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
# 3
การรำแม่มด เป็นพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแก้บน จากเหตุการที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาไม่หาย หรือ โดนคุณไสย แต่เกิดจากความประสงค์ของผีบรรพบุรุษอยากจะมาอยู่ด้วย
ความเชื่อในการรักษาโรคในกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
# 4
การแกลสะเองนั้นเป็นการรำถวายแถนหรือผีฟ้า (สะเอง) มีจุดมุ่งหมาย การรำคือ ตัวผู้ป่วยได้บนบานแถนเอาไว้ และบรรพบุรุษนับถือแถนแล้วจัดการแกลจะเองขึ้นเพื่อถวาย แถนให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
ความเชื่อในการรักษาโรคในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย)
# 5
การแกลสะเองนั้นเป็นการรำถวายแถนหรือผีฟ้า (สะเอง) มีจุดมุ่งหมาย การรำคือ ตัวผู้ป่วยได้บนบานแถนเอาไว้ และบรรพบุรุษนับถือแถนแล้วจัดการแกลจะเองขึ้นเพื่อถวาย แถนให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
ความเชื่อในการรักษาโรคในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย)
# 6
หมอพื้นบ้านที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
วิดีโอบันทึกการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ
# 7
หมอพื้นบ้านที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติการเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
คลังภาพบันทึกการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลด้านประชากร ที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ข้อมูลเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

ชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมาของแต่ละชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

การแพทย์พื้นบ้านของภาคอีสาน

วิถีการรักษาโรคในวิถีชีวิต ความเชื่อ สภาพแวดล้อมของคนในภาคอีสานดั้งเดิม

ภูมิปัญญาการรักษาโรคในศรีสะเกษ

องค์ความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษในอดีต ความเชื่อด้านสุขภาพ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สมุนไพร

ตัดสินใจเลือกใช้จากสมุนไพร

รายการสมุนไพรจำนวน 994 รายชื่อ เรียงลำดับตามตัวอักษรไทย ก-ฮ

ตัดสินใจเลือกใช้จากอาการเจ็บป่วย

รายการอาการเจ็บป่วย 377 รายการ เรียงลำดับตามตัวอักษรไทย ก-ฮ

ค้นหาสมุนไพรที่สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วย

ค้นหาสมุนไพรที่สัมพันธ์กับอาการที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยสืบค้นจากกฏความสัมพันธ์ (Association Rules) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาการเจ็บป่วยและสุมนไพร

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ข้อมูลทางสถิติของการใช้งานระบบ เช่น จำนวนการสืบค้นจากคำค้นที่เป็นชื่อสมุนไพร อาการเจ็บป่วย หรือการเข้าดูกฏความสัมพันธ์

สารสนเทศจากการวิเคราะห์ชุดเอกสาร

เป็นสารสนเทศที่ได้จากการใช้เทคนิคเหมืองข้อความ (Text Mining) ในการเคราะห์ข้อมูลประเภทคข้อความจากเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร

เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจฯ

งานวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่ตอบสนองต่ออาการเจ็บป่วยโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยบนอินเตอร์เน็ต

ระบบวิเคราะห์และเชื่อมโยงตัวยาสมุนไพร จากตำรับยาพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อสมุนไพรจากทุกหมอยา

สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดศรีะเกษ ได้จากการสำรวจและสอบถามจากหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดศรีสะเกษ

รายการตำรับยา

ตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้จากการสำรวจจากหมอยาพื้นบ้าน จังหวัดศรีะเกษ

รายชื่อสมุนไพรทั้งหมดที่สำรวจ

รายชื่อสมุนไพรอ้างอิงจากหนังสือเรื่อง 'สมุนไพร ตำรับยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น'

รายชื่อสมุนไพรจากหนังสือ

รายชื่อสมุนไพรอ้างอิงจากหนังสือเรื่อง 'สมุนไพร ตำรับยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น'

สารสนเทศหมอยาพื้นบ้านในจังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
อัลบัมภาพจากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน
สารสนเทศหมอยาพื้นบ้านจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ...รายละเอียด
สารสนเทศประเภทหมอยาในระดับอำเภอ...รายละเอียด
สารสนเทศจำนวนหมอยาต่ออำเภอ...รายละเอียด
สารสนเทศแสดงประเภทความชำนาญและสรุปยอดจำนวนของหมอยาพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง...รายละเอียด
สารสนเทศแสดงยอดจำนวนของหมอยาพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง และการสำรวจทั้งหมด โดยการจำแนกรายอำเภอ...รายละเอียด
ในจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และเยอ

ชาติพันธุ์ส่วย

ชาติพันธุ์เขมร

ชาติพันธุ์ลาว

ชาติพันธุ์เยอ