เกี่ยวกับโครงการวิจัย

ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะเกษ
ที่ปรึกษาแผนงานวิจัย

ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยแผนงานวิจัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสิริกัลยา สุขขี

หัวหน้าโครงการวิจัย
สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.อรธิดา ประสาร

หัวหน้าโครงการวิจัย
กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายพิศาล สุขขี

หัวหน้าโครงการวิจัย
ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายสุชาติ ศรีชื่น

นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นายเทิดศักดิ์ ทองย้อย

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นายจำลอง จำปากุล

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นายทวีศักดิ์ สมนึก

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นายพิสิษฐ์ ประมวล

นักวิจัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ข้าราชการบำนาญ

ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ"

ประกอบไปด้วยการศึกษาในประเด็นวิจัยย่อยภายใต้โครงวิจัย 3 เรื่อง คือ

  1. โครงการวิจัย "สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ"
  2. โครงการวิจัย "กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ"
  3. โครงการวิจัย "ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ"

โดยจุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ นี้เพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้และสารสนเทศที่เกิดจาการสำรวจ ศึกษา และรวบรวมจากการวิจัย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร ตำรา มาทำการวิเคราะห์ จัดเก็บในฐานข้อมูลดิจิตอลด้วยโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม ตลอดจนจัดรูปแบบเพื่อให้เหมาะแก่การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถนำสารสนเทศเหล่านี้ไปใช้งานได้ต่อไป

นอกจากนี้ยังต้องการพัฒนาให้ระบบสารสนเทศฯ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้ภายในระบบซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาด้านสาธารณสุขชุมชนได้สืบสานและมองเห็นคุณค่าถึงรากเหง้าของตนในชุมชนและท้องถิ่น อันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามในการดำรงชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิต และความสัมพันธ์กับผู้อื่น สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในท้องถิ่นมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม การส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อกลางต่อไป

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

แผนงานวิจัยเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาแหน่งชาติ (วช.) และอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ