เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกใช้สมุนไพร