รายชื่อหมอยาพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ

แท็บหลัก

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทหมอพื้นบ้าน ความชำนาญโรค ตำบล อำเภอเรียงจากน้อยไปมาก แสดง
1 นาย ประชิต ธรรมวัตร อีเซ โพธิ์ศรีสุววรณ แสดง
2 นาย สมัย อิ่มใจ อีเซ โพธิ์ศรีสุววรณ แสดง
3 นาย สมชาย จินาวัลย์ หมอพิธีกรรม, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ งูสวัด บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ แสดง
4 นาย หลู่ บุญเย็น หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ กระดูกหัก-แตก บึงบรูพ์ บึงบูรพ์ แสดง
5 นาย เงิน ขันติวงษ์ หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ริดสีดวง, มาดาหลังคลอดไม่มีน้ำนม, ผิดสำแดง, เป็นไข้, นิ่ว, ปัสสาวะขัด เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ แสดง
6 นาย เจริญ จันทร หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ปัสสาวะขัด, มดลูกอักเสบ, มารดาหลังคลอดไม่มีน้ำนม, ปวดกล้ามเนื้อ, ผิดสำแดง, แก้พิษงู เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ แสดง
7 นาย บุญส่ง สุทนต์ หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ แสดง
8 นาย เฉวียน หงษ์ทอง หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย แก้แพ้พิษสัตว์ พืช, โรคสัตว์เลี้ยง, ปวดตามข้อ, ท้องอืด ท้องเฟ้อ, เป็นไข้, ผิดสำแดง, ไข้ป่า หนองใหญ่ เมืองจันทร์ แสดง
9 นาย สุข ไชยโย หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ตาโกน เมืองจันทร์ แสดง
10 นาย มิตร ผู้มีสัตย์ หมอพิธีกรรม กระดูกแตกหัก, สัตว์มีพิษกัดต่อย, เส้น เอ็น เคล็ด, คอพอก, ไส้เลื่อน, งูสวัด เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ แสดง
11 นาย นิด องอาจ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ไพรพัฒนา ภูสิงห์ แสดง
12 นาย โจม สังขาว จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
13 นาย ประสิทธิ์ สุภาพ จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
14 นาย สมบูรณ์ เชื่อมบุญมา นวด,เป่า โพนข่า เมืองศรีสะเกษ แสดง
15 นาย ไสว จำปาได จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
16 นาย สวาท เพ็ชรินทร์ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ปวดข้อ, โลหิตจาง, โรคกระเพาะ, เบาหวาน น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ แสดง
17 นาย จรัส สมบรรณ์ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ แสดง
18 นาย สมาน กันทพันธ์ ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ แสดง
19 นาย ปัญญา สระโสม โพนข่า เมืองศรีสะเกษ แสดง
20 นาย ถนอม สมบูรณ์ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ รักษาแผลสด, รักษาแผลผุพอง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ แสดง
21 นาง วันทา เพ็งจันทร์ โพนข่า เมืองศรีสะเกษ แสดง
22 นาย สิงห์ เกื้อกูล โพนข่า เมืองศรีสะเกษ แสดง
23 นาง อ่อนจันทร์ สระ จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
24 นาง บุญเวิล ด้วงนิล จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
25 นาย จอม พิมพ์เสนา จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
26 นาย พุฒ เสนา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ แสดง
27 นาย มงคล สังขาว จาน เมืองศรีสะเกษ แสดง
28 นาย อ่อนจันทร์ ขันคำ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย กระดูกหัก ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย แสดง
29 นาย อุทัย สุทโธ หมอตำแย, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ โรคกระดูก บึงบอน ยางชุมน้อย แสดง
30 นาย ลำดวน เสาเวียง ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย แสดง
31 นาย ตา ไชยปัญญา กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย แสดง
32 นาย วิไล บุญเลิศ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย แสดง
33 นาย บุญหนา จันทรัตน์ หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย โรคกระดูก บึงบอน ยางชุมน้อย แสดง
34 นาย สุตัน บุษบงก์ หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย กระเพาะอาหาร, ยาเลือด, ปวดหลังปวดเอว, ยาแก้โรคตับ ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย แสดง
35 นาย สาคร มะโนธรรม ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ แสดง
36 นาย จำนงค์ เยาวเรศ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ แสดง
37 นาย เรือน จันทนา หมอรักษากระดูกหัก เป่าเชื่อมต่อกระดูก ศรีแก้ว ศรีรัตนะ แสดง
38 นาย ทา พิมพ์เพชร หมอพิธีกรรม มนต์คาถา สระเยาว์ ศรีรัตนะ แสดง
39 นาย ปรึม เบ็ญมาศ หมอพิธีกรรม, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ใช้สมุนไพรเป่าถอนพิษ, โรคหัวไหล่ติด, ข้อมือ ข้อเท้าแพลง, ไล่ผี พิงพวย ศรีรัตนะ แสดง
40 นาย สังเวียน พงษ์วิเศษ หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ไข้ชัก, ผิดสำแดง ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน แสดง
41 นาง วา ศรีจันทร์ เมืองหลวง ห้วยทับทัน แสดง
42 นาย อรุณศักดิ์ นำปัญญา หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอรักษากระดูกหัก อัมพาต, ฝี, โรคตกขาว กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน แสดง
43 นาย สถิต สุพิมพ์ หมอพิธีกรรม, หมอรักษากระดูกหัก รักษากระดูกหัก เมืองหลวง ห้วยทับทัน แสดง
44 นาย คำมี พาลุน หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย แก้คุณไสย์, สะเดาเคราะห์, ดูดวง จานแสนไชย ห้วยทับทัน แสดง
45 นาย สุทิน บุดดา หมอพิธีกรรม, หมอรักษากระดูกหัก รักษากระดูกหัก ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน แสดง
46 นาง อำ ยอดจักร์ หมอตำแย นวดจับเส้น ไพรบึง ไพรบึง แสดง
47 นาย คำสิงห์ วงค์สวัสดิ์ หมอพิธีกรรม, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอตำแย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง แสดง
48 นาย ดำ ดวงตา ดินแดง ไพรบึง แสดง
49 นาย คูณ ไชยโชติ หมอพิธีกรรม, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ, หมอตำแย แมลงมีพิษกัดต่อย, ตกต้นไม้แขนขาหัก สำโรงพลัน ไพรบึง แสดง
50 นาย เสนาะ ต่อคุณ ดินแดง ไพรบึง แสดง