สารสนเทศจำนวนหมอยาหมอยาพื้นบ้านตามเขตอำเภอ

แท็บหลัก

ลำดับที่รายชื่ออำเภอจำนวน (คน)รายชื่อตำบลรายละเอียด
1กันทรลักษ์7หนองหญ้าลาด, ภูผาหมอก, น้ำอ้อมแสดง
2กันทรารมย์30ดูน, หนองหัวช้าง, ยาง, จาน, เมืองน้อย, บัวน้อย, โนนสัง, คล้อ, ละทาย, โนนผึ้ง, อีปาด, ทาม, คำเนียบ, ผักแพว, คำเนียม, หนองบัวแสดง
3ขุขันธ์15หัวเสือ, ใจดี, โคกเพชร, ปรือใหญ่, กันทรารมย์, ดองกำเม็ดแสดง
4ขุนหาญ22บักดอง, กันทรอม, สิ, ภูฝ้าย, ไพร, ขุนหาญ, กระหวัน, โพธิ์กระสังข์, โนนสูง, ห้วยจันทร์, โพธิ์วงศ์แสดง
5น้ำเกลี้ยง3คูบ, ตองปิดแสดง
6บึงบูรพ์2บึงบูรพ์, บึงบรูพ์แสดง
7ปรางค์กู่38กู่, หนองเชียงทูน, พิมายเหนือ, สมอ, สำโรงปราสาท, ตูม, ดู่, หนองเชียงทุนแสดง
8พยุห์6โนนเพ็ก, พยุห์, พรหมสวัสดิ์, ตำแยแสดง
9ภูสิงห์1ไพรพัฒนาแสดง
10ยางชุมน้อย7บึงบอน, ยางชุมน้อย, ยางชุมใหญ่, ลิ้นฟ้า, กุดเมืองฮามแสดง
11ราษีไศล17จิกสังข์ทอง, เมืองแคน, บังหุ่ง, บัวหุ่ง, ดุ่, หนองแค, ด่าน, สร้างปี่, ส้มป่อยแสดง
12วังหิน1ต.บุสูงแสดง
13ศรีรัตนะ5สระเยาว์, พิงพวย, ศรีแก้ว, ศรีโนนงามแสดง
14ศิลาลาด8คลีกลิ้ง, กุง, โจดม่วงแสดง
15ห้วยทับทัน6จานแสนไชย, เมืองหลวง, ห้วยทับทัน, กล้วยกว้างแสดง
16อุทุมพรพิสัย19กำแพง, ทุ่งไชย, ขะยุง, สำโรง, ก้านเหลือง, โคกหล่าม, หัวช้าง, โพธิ์ชัย, สระกำแพง, โคกจาน, หนองไฮ, หนองห้างแสดง
17เบญจลักษ์3หนองหว้า, เสียว, ท่าคล้อแสดง
18เมืองจันทร์6เมืองจันทร์, หนองใหญ่, ตาโกนแสดง
19เมืองศรีสะเกษ16โพธิ์, โพนข่า, น้ำคำ, จาน, หมากเขียบ, ทุ่ม, โพนเขวาแสดง
20โนนคูณ2โนนค้อ, บกแสดง
21โพธิ์ศรีสุวรรณ00แสดง
22โพธิ์ศรีสุววรณ2อีเซแสดง
23ไพรบึง18ดินแดง, สุขสวัสดิ์, สำโรงพลัน, โนนปูน, ไพรบึง, ปราสาทเยอแสดง