สารสนเทศหมอยาพื้นบ้าน

จำแนกตามเพศ
เพศจำนวนร้อยละ
หญิง4017.5
ชาย18982.5
จำแนกตามอายุ
อายุจำนวนร้อยละ
39 ปีลงไป10.4
40 - 50 ปี3214.0
60 - 79 ปี12655.0
80 ปี ขึ้นไป146.1
ไม่ระบุ5624.5
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ
ป.2104.4
ป.412253.3
ป.6104.4
ป.720.9
ป.ตรี20.9
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา10.4
ม.373.1
ม.6104.4
มศ.310.4
ไม่ระบุ6126.6
ไม่ได้ศึกษา31.3
จำแนกตามอาชีพ
อาชีพจำนวนร้อยละ
รับจ้าง(พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์)10.4
ทำนา10847.2
ไม่มีข้อมูล6126.6
ทำนา เกษตรกร62.6
เกษตรกร3615.7
ค้าขาย31.3
รับจ้างทั่วไป ,ธุรกิจส่วนตัว10.4
ข้าราชการบำนาญ10.4
ทำสวนยางพารา10.4
ทำนา ทำสวน10.4
หมอพื้นบ้าน10.4
หมอนวดประจำหมู่บ้าน20.9
แม่บ้าน10.4
ทำนา และรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยาพื้นบ้าน10.4
ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร10.4
ทำนา เกษตรกร10.4
รับจ้างทั่วไป10.4
นักบวช10.4
ทำนา รับบริการนวด10.4