แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ

แท็บหลัก

ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทหมอพื้นบ้าน ความชำนาญโรค ตำบล อำเภอเรียงจากน้อยไปมาก
1 นาย ประชิต ธรรมวัตร อีเซ โพธิ์ศรีสุววรณ
2 นาย สมัย อิ่มใจ อีเซ โพธิ์ศรีสุววรณ
3 นาย หลู่ บุญเย็น หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ กระดูกหัก-แตก บึงบรูพ์ บึงบูรพ์
4 นาย สมชาย จินาวัลย์ หมอพิธีกรรม, หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ งูสวัด บึงบูรพ์ บึงบูรพ์
5 นาย บุญส่ง สุทนต์ หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
6 นาย เฉวียน หงษ์ทอง หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย แก้แพ้พิษสัตว์ พืช, โรคสัตว์เลี้ยง, ปวดตามข้อ, ท้องอืด ท้องเฟ้อ, เป็นไข้, ผิดสำแดง, ไข้ป่า หนองใหญ่ เมืองจันทร์
7 นาย สุข ไชยโย หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ตาโกน เมืองจันทร์
8 นาย มิตร ผู้มีสัตย์ หมอพิธีกรรม กระดูกแตกหัก, สัตว์มีพิษกัดต่อย, เส้น เอ็น เคล็ด, คอพอก, ไส้เลื่อน, งูสวัด เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
9 นาย เงิน ขันติวงษ์ หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ริดสีดวง, มาดาหลังคลอดไม่มีน้ำนม, ผิดสำแดง, เป็นไข้, นิ่ว, ปัสสาวะขัด เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
10 นาย เจริญ จันทร หมอพิธีกรรม, หมอนวดประคบสมุนไพร, หมอตำแย ปัสสาวะขัด, มดลูกอักเสบ, มารดาหลังคลอดไม่มีน้ำนม, ปวดกล้ามเนื้อ, ผิดสำแดง, แก้พิษงู เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
11 นาย นิด องอาจ หมอยาสมุนไพรยาแผนโบราณ ไพรพัฒนา ภูสิงห์
12 นาย สิงห์ เกื้อกูล โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
13 นาง อ่อนจันทร์ สระ จาน เมืองศรีสะเกษ
14 นาง บุญเวิล ด้วงนิล จาน เมืองศรีสะเกษ
15 นาย จอม พิมพ์เสนา จาน เมืองศรีสะเกษ
16 นาย พุฒ เสนา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
17 นาย มงคล สังขาว จาน เมืองศรีสะเกษ
18 นาย โจม สังขาว จาน เมืองศรีสะเกษ
19 นาย สมบูรณ์ เชื่อมบุญมา นวด,เป่า โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
20 นาย ประสิทธิ์ สุภาพ จาน เมืองศรีสะเกษ