วิดีโอบันทึกการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน

นายนิคม ทูลภิรมย์
นายเงิน ขันติวงษ์
นายดี คำจันทร์
นายนิด องอาจ
นางเขื่อง พรมลิ
นางคนึง นาคธานี
นางประยงค์ บุญรุ่ง
ภาษิต จันทร์ใส
นายสุข ไชยโย
นายเสนาะ ต่อคุณ