คลังภาพหมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ

เทอด บุญตะนัย
ประยงค์ บุญรุ่ม
เหง้า คำมั่น
หนู บุญสอน
ดำ ลาฤทธิ์
นิคม ทูลภิรมย์
ดิน เทพแสง
ทองใส ขันทอง
สมัย อิ่มใจ
เงิน ขันติวงษ์
ไสว ดวงใจ
สนิท คำภา
นิด องอาจ
ประชิต ธรรมวัตร
ภู ทาโสม